LIETOŠANAS NOTEIKUMI
NOTEIKUMOS IZMANTOTIE TERMINI 
Noteikumi – šie noteikumi, to pielikumi, papildinājumi un grozījumi, kas ir publicēti interneta veikala www.just31.eu tīmekļa vietnē
Tīmekļa vietne – virtuāla tīmekļa vietne, kura atrodama pēc adreses www.just31.eu
Pārdevējs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „JUST BS”, vienotais reģistrācijas Nr. 50003898441, PVN reģistrācijas Nr. LV50003898441, juridiskā un faktiskā adrese: Avotu iela 7-30, Rīga, LV – 1011; tālrunis 26621122; e-pasts info@just31.eu
Pircējs – fiziska vai juridiska persona, kas veic Preču Pasūtījumu un apmaksu tīmekļa vietnē
Interneta veikals – Pārdevēja struktūrvienība, kura īsteno interneta veikala darbību
Noliktava - Pārdevēja Preču noliktava Rīgā, Avotu ielā 7
Lietotājs – jebkura persona, kas lieto tīmekļa vietni
Reģistrēts lietotājs – persona, kas reģistrējusies tīmekļa vietnē, aizpildot reģistrācijas formu
Distances līgums - saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, attālināti, tīmekļa vietnes tiešsaistes režīmā noslēgts līgums starp Pārdevēju un Pircēju
Prece – preces, kuras ir izvietotas tīmekļa vietnē un ir pieejamas pirkšanai tiešsaistē
Preces cena – cena, kāda Pasūtījuma noformēšanas brīdī ir norādīta pie Preces attēla un apraksta Pasūtījums – tīmekļa vietnē tiešsaistē izdarīts Preču pasūtījums, kurā Pircējs izvēlējies Preces, to daudzumu, piegādes vietu un veidu.
Grozs – virtuālais Preču grozs, kurā Pircējs ievieto izvēlētās Preces.
 
1.     VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Atverot un lietojot tīmekļa vietni www.just31eu, Lietotājs apliecina, ka ir izlasījis šos Noteikumus, izprot un piekrīt tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem.
1.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā brīdī mainīt Noteikumus. Visi Noteikumu pielikumi, grozījumi vai papildinājumi stājas spēkā dienā, kad tie publicēti Tīmekļa vietnē.
1.3. Ja Pārdevējs ir veicis Noteikumu grozīšanu vai papildināšanu, tad iepriekš veiktais Pasūtījums tiek izpildīts un Preces piegādātas pēc Noteikumiem, kas bijuši spēkā dienā, kad Pircējs veicis Pasūtījumu un saņēmis Pasūtījuma apstiprinājumu.
1.4. Apstiprinot un apmaksājot Pasūtījumu, Pircējs skaidri un nepārprotami apliecina, ka ir piekritis noslēgt un noslēdz Distances līgumu ar Pārdevēju, saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu. Pircējs apņemas pildīt Distances līguma saistības un apliecina, ka ir rīcībspējīga fiziska persona vai tiesībspējīga juridiska persona. 
1.5. Distances līgums ir spēkā līdz pilnīgai līgumslēdzēju pušu saistību izpildei.
1.6. Pārdevējs nodrošina tīmekļa vietnes saturu un sniedz pakalpojumus, saskaņā ar Noteikumiem.
 
2. PRECE un PRECES KVALITĀTE
2.1. Tīmekļa vietnē pieejamās Preces - kosmētiskie līdzekļi, paredzēti ārējai lietošanai un nav lietojami uzturā.
2.2. Preču attēliem ir ilustratīva nozīme. Atsevišķos gadījumos Preču iepakojums var atšķirties no tīmekļa vietnē redzamā iepakojuma.
2.3. Preces ir iepakotas, marķētas un noformētas atbilstoši LR normatīvajiem aktiem.
2.4. Izlietojamo preču derīguma termiņš, partijas numurs un ražotājs ir norādīts uz iepakojuma.
2.5. Precēm, kurām LR likumdošanā ir noteiktas garantijas prasības, Pārdevējs vadās pēc spēkā esošajiem LR likumdošanas aktiem.
2.7. Pārdevējs neuzņemas Preču ražotāja atbildību par Preču lietošanas ietekmi uz Pircēja veselību, drošību un dzīvību.
2.8. Ziemas periodā atsevišķām Precēm tiek noteikts uzglabāšanas un transportēšanas temperatūras režīms.
 
3. PRECES CENA
3.1. Preces cena ir norādīta eiro (EUR) valūtā ar iekļautu pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā.
3.2. Preces cenā ir iekļauta maksa par piegādi uz Omniva pakomātiem, pasta nodaļām un Pārdevēja noliktavu.
 
 
4. PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA
4.1. Pircējs var pasūtīt Preces gan kā Reģistrēts lietotājs, gan kā nereģistrēts tīmekļa vietnes Lietotājs. Lai piekļūtu Pārdevēja Tīmekļa vietnei un lietotu to, reģistrācija nav nepieciešama.
4.1.1.  Aizpildot reģistrācijas formu tīmekļa vietnes sadaļā „Izveidot profilu”, persona kļūst par Reģistrētu lietotāju, atvieglojot Pasūtījumu noformēšanu nākotnē un iegūstot iespēju saņem ziņas par interneta veikala jaunumiem, īpašajiem piedāvājumiem un mārketinga aktivitātēm.
4.1.2. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā dzēst savu Reģistrēta lietotāja profilu, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi info@just31.eu.
4.1.3. Ja Reģistrētais lietotājs mēģina jebkādā veidā kaitēt tīmekļa vietnes darbībai, drošībai vai citādi neievēro šos noteikumus, Pārdevējam ir tiesības atcelt Lietotāja reģistrāciju vai citādi ierobežot Lietotāja piekļuvi tīmekļa vietnei.
4.2. Pircējs veic Preču atlasi un Pasūtījuma apmaksu tīmekļa vietnē. Pirms pirkuma apstiprinājuma un maksājuma veikšanas, sistēma pārbauda, vai pasūtītās Preces ir pieejamas Pārdevēja noliktavā. Pircējs nevar iegādāties preces, kuras pasūtīšanas brīdī nav pieejamas Pārdevēja noliktavā. Preču dzēšana no Groza ir iespējama tikai līdz maksājuma uzsākšanas brīdim. Pasūtījums skaitās pabeigts, kad Pircējs ir veicis tā apmaksu un saņēmis Pasūtījuma apstiprinājumu.
 
5. PASŪTĪJUMA APMAKSA
Pircējs var apmaksāt Pasūtījumu sekojošos veidos:
1) izmantojot norēķinus ar bankas karti VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro
2) izmantojot internetbankas maksājumu tiešsaistē
3) veicot apmaksu ar pārskaitījumu uz Pārdevēja bankas kontu, saskaņā ar Pārdevēja izsūtīto rēķinu
 
6. PASŪTĪJUMU PIEGĀDE
6.1. Pasūtījumu izpildes un piegādes noteikumi ir atrodami šeit.
 
7. PREČU SAŅEMŠANA
7.1. Pasūtītās Preces tiek piegādātas Pircējam transporta iepakojumā - kartona kastē vai polsterētā pasta sūtījumu aploksnē.
7.2. Atkarībā no piegādes veida, Preces tiek uzskatītas par saņemtām un Pasūtījums ir izpildīts ar brīdi, kad:
7.2.1. Pircējs ir atvēris Omniva pakomātu ar mobilajā tālrunī un/ vai e-pastā saņemto atvēršanas kodu
7.2.2. Pircējs ir parakstījis attiecīgo pasta veidlapu par sūtījuma saņemšanu
7.2.3. Pircējs ir parakstījis Venipak sūtījumu izsniegšanas veidlapu
7.2.4. Pircējs ir parakstījis preču pavadzīmi-rēķinu, saņemot Preces Pārdevēja noliktavā.
7.3. Atverot saņemto Pasūtījumu, Pircēja pienākums ir nekavējoties pārbaudīt piegādāto Preču atbilstību Pasūtījumam (veids, kods, tilpums, daudzums) un bez vilcināšanās ziņot Pārdevējam par konstatētajām neatbilstībām.
7.4. No Preču saņemšanas brīža Pircējs ir atbildīgs par Preču kvalitāti un drošu uzglabāšanu.
 
8. PREČU ATGRIEŠANA UN ATTEIKUMA TIESĪBAS
8.1. Preču atgriešanas noteikumi un atteikuma tiesību izmantošanas kārtība ir atrodama šeit.
 
9. PERSONAS DATU APSTRĀDE
9.1. Visa informācija par Lietotāju, kuru Lietotājs nodod Pārdevējam un, kas kļuvusi zināma, Lietotājam šādu informāciju sniedzot Tīmekļa vietnē, tiks uzskatīta par labprātīgi iesniegtu no Lietotāja puses.
9.2. Pārdevēja Privātuma politika ir atrodama šeit.
 
10. INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS
Tīmekļa vietnē izvietotais Preču katalogs, apraksti, fotogrāfijas un citi dati ir Pārdevēja, tā partneru vai liecences devēju īpašums, kuru aizsargā Latvijas Republikas un starptautiskie tiesību akti par intelektuālā īpašuma aizsardzību, autortiesību un preču zīmju izmantošanu. Jebkādas tīmekļa vietnē esošās informācijas, attēlu vai cita satura kopēšana, pārpublicēšana, pārveidošana vai citāda veida izmantošana bez Pārdevēja rakstiskas piekrišanas ir aizliegta.
 
11. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
11.1. Noteikumos paredzētās tiesības un pienākumus regulē Latvijas Republikas likumdošana.
11.2. Visus strīdus, kuri skars tīmekļa vietnes lietošanu, Distances līguma izpildi, atcelšanu vai izbeigšanu līgumslēdzējas puses centīsies risināt savstarpēju pārrunu ceļā.
11.3. Ja līgumslēdzējas puses nespēj rast strīda risinājumu pārrunu ceļā, strīds tiek risināts Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.
 
12. NEPĀRVARAMA VARA
Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem ārkārtas stāvokli, vides vai  klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datortehnikas un datorprogrammu darbības traucējumiem. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Pārdevējs centīsies informēt Pircēju par radušos kavējumu un atjaunot saistību izpildi iespējami īsākā laikā.
 
13. SAZIŅA
Lietotājs var nosūtīt Pārdevējam jautājumus, komentārus uz priekšlikumus, izmantojot saziņai e-pasta adresi info@just31.eu vai pasta adresi Rīga, Avotu iela 7-30, adresāts „SIA JUST BS”.